Samurai_FX_VN

AUDJPY Đã đến điểm quan sát chờ bán

Giá xuống
Samurai_FX_VN Cập nhật   
FX:AUDJPY   Đô la Úc/Yên Nhật
Thời gian, địa điểm, vùng giá đã rất rõ ràng. Công việc còn lại là ngồi chờ điểm vào đẹp để vào. Còn ai không muốn chờ thì bắt đầu trung bình giá cũng vẫn là một lựa chọn phù hợp lúc này.
Giao dịch đang hoạt động
Đóng lệnh: dừng lỗ
Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.