FX:AUDJPY   Đô la Úc/Yên Nhật
Cấu trúc giảm tạo internal structure ở khung H1 và m15

Ở H1 đã tạo ra 1 cú quét thanh khoản và Fail break out thành công.

Chờ giá quay về vùng Supply zone để entry vào lệnh

Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.