genesis_trading_center

View on AUD/JPY D (09/10/2018)

Giá lên
OANDA:AUDJPY   Đô la Úc/Yên Nhật
Canh Buy AUDJPY vùng 79.6xx-80.1xx
TP1 vùng 80.7xx-81.0xx
TP2 vùng 82.0xx-82.4xx
TP3 vùng 83.8xx-84.2xx
Stoploss vùng 78.5xx-78.8xx
Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.