AZINVEX_SIGNAL

Định Hướng AUDJPY

Giá lên
OANDA:AUDJPY   Đô la Úc/Yên Nhật
Nến rút chân trong vùng cản quan trọng, có khả năng phe Bò chiến thắng trong đợt này