AZINVEX_SIGNAL

Định Hướng AUDJPY

Giá lên
OANDA:AUDJPY   Đô la Úc/Yên Nhật
Nến rút chân trong vùng cản quan trọng, có khả năng phe Bò chiến thắng trong đợt này
Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.