FX:AUDJPY   Đô la Úc/Yên Nhật
Cấu trúc thị trường tăng
Giá đã tạo thanh khoản đáy đơn
Chờ giá quay về Demand Zone dạng MeraMera để buy lên

Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.