NguyenThang33

Phân tích cặp AUDJPY

Giá lên
FX:AUDJPY   Đô la Úc/Yên Nhật
Giá của cặp đã hoàn thành được mẫu hình XABCD