ThomasTrinh

AUDJPY Sell H4

Giá xuống
FX:AUDJPY   Đô la Úc/Yên Nhật
Sell 79.258
SL 79.655
Tp1 78.842
Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.