ouynguyen

#Lệnh 2: Buy AJ

Giá lên
FX:AUDJPY   Đô la Úc/Yên Nhật
TP 84.190
Giao dịch đang hoạt động: Lệnh đã chạy tới R1, tiếp tục nắm giữ
Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.