Kalima102

AUD JPY buy

Kalima102 Pro Updated   
FX:AUDJPY   Đô la Úc/Yên Nhật
AUD JPY mô hình tăng giá. Xuất hiện nến tăng ủng hộ
Bình luận: Lệnh đã Hit
Bình luận: Đóng lệnh =2R
Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.