RichPhu

Short AUDJPY 11/8/2023

Giá xuống
OANDA:AUDJPY   Đô la Úc/Yên Nhật
Entry có hiệu lực trong ngày.
Đây là quan điểm cá nhân.
Chúc mọi người may mắn
Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.