hailnforex

AUDJPY đánh lên

Giá lên
hailnforex Cập nhật   
OANDA:AUDJPY   Đô la Úc/Yên Nhật
AJ về chạm vùng hỗ trợ mạnh và trendline tăng. Ưu tiên đánh lên.
Đóng lệnh: đạt mục tiêu:
Đạt TP chốt lệnh
Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.