hailnforex

AUDJPY dài hạn đánh lên theo mô hình vai đầu vai

Giá lên
OANDA:AUDJPY   Đô la Úc/Yên Nhật
Dài hạn AJ đang tích lũy hình thành mô hình vai đầu vai, điều kiện cần có 1 nến break vùng 76 xác nhận phá vỡ vùng vai. Trong trường hợp mô hình hoàn thành ta đánh lên với target 78
Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.