tranhoang2th

AUDJPY tìm kiếm cơ hội bán xuống

Giá xuống
FX:AUDJPY   Đô la Úc/Yên Nhật
- Chờ giá phá xuống đường trendline đồng thời Rsi cắt xuống EMA là có thể vào lệnh
sl: trên đỉnh
tp: đáy củ hoặc xa hơn (fibo 1.618)
Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.