CuBin2802

Phân tích cặp AUDJPY_19.09.2023

Giá lên
FX:AUDJPY   Đô la Úc/Yên Nhật
Hiện tại xu hướng chính của AUDJPY vẫn là xu hướng tăng, hiện tại giá đang tích lũy khá đẹp tại khu vực 94.9-95, có thể canh mua tại khu vực này.
Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.