OANDA:AUDNZD   Đô la Úc/Đô la New Zealand
Trend : Down
H4: Nice Supply
Short, rr: 1:4.5
Xu hướng giảm lấn át, H4 liên tục tạo ra các cây nến engulfing giảm mạnh, nó đã cho chúng ta 1 cơ hội vào lệnh đẹp.
Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.