NguyenThang33

Phân tích cặp AUDNZD - Xu hướng SHORT

Giá xuống
OANDA:AUDNZD   Đô la Úc/Đô la New Zealand
Mô hình giá trên biểu đồ đang hình thành mô hình cánh dơi. Cánh cuối cùng cũng được hình thành, CHúng ta có thể canh SELL ngay lúc này. TP va SL sẽ được đặt như hình vẽ, tỷ lệ 1:1