NguyenThang33

Phân tích cặp AUDNZD - Xu hướng SHORT

Giá xuống
OANDA:AUDNZD   Đô la Úc/Đô la New Zealand
Mô hình giá trên biểu đồ đang hình thành mô hình cánh dơi. Cánh cuối cùng cũng được hình thành, CHúng ta có thể canh SELL ngay lúc này. TP va SL sẽ được đặt như hình vẽ, tỷ lệ 1:1

Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.