dinhchien

AUDNZD - Long at Daily

Giá lên
OANDA:AUDNZD   Đô la Úc/Đô la New Zealand
Màn hình 1: Hàng ngày ở Wave IV (UP)
Màn hình 2: H4 bị rơi xuống The Zone để mua nhóm hàng ngày
Màn hình 3: H1 có sóng đối xứng quy tắc VS một cây nến đuôi dài
Dừng lỗ: bằng nến đôi và dưới mức Fibonacci Extension 120%.
3 mục tiêu được tính toán bởi sóng Elliot
Mua ngay hoặc giới hạn ở một nửa nến đuôi dài
--------
Monitor 1: Daily is at the Wave IV (UP)
Monitor 2: H4 was dropped to The Zone for a buy of Daily Group
Monitor 3: H1 has a rule symmetry wave VS a long tail candle
Stop loss: equal the double candle and below 120% Fibonacci Extension .
3 targets are calculated by Elliot rule wave
Buy now or limited at a half of long tail candle

Bình luận