dinhchien

AUDNZD - Long at Daily

Giá lên
OANDA:AUDNZD   Đô la Úc/Đô la New Zealand
Màn hình 1: Hàng ngày ở Wave IV (UP)
Màn hình 2: H4 bị rơi xuống The Zone để mua nhóm hàng ngày
Màn hình 3: H1 có sóng đối xứng quy tắc VS một cây nến đuôi dài
Dừng lỗ: bằng nến đôi và dưới mức Fibonacci Extension 120%.
3 mục tiêu được tính toán bởi sóng Elliot
Mua ngay hoặc giới hạn ở một nửa nến đuôi dài
--------
Monitor 1: Daily is at the Wave IV (UP)
Monitor 2: H4 was dropped to The Zone for a buy of Daily Group
Monitor 3: H1 has a rule symmetry wave VS a long tail candle
Stop loss: equal the double candle and below 120% Fibonacci Extension .
3 targets are calculated by Elliot rule wave
Buy now or limited at a half of long tail candle

Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.