FX:AUDNZD   Đô la Úc/Đô la New Zealand
Điểm vào lệnh 100.5
SL: 100.00
TP: 102.00
Bình luận: Sửa điểm vào lệnh: 1.03700
SL: 1.03300
Bình luận: Tp:1.05100
Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.