URIFX

AUDNZD: Mua vào

Giá lên
OANDA:AUDNZD   Đô la Úc/Đô la New Zealand
Mua correction.
Bình luận: Move BE
Đóng lệnh: dừng lỗ
Đóng lệnh: đạt mục tiêu