URIFX

AUDNZD: Mua vào

Giá lên
URIFX Cập nhật   
OANDA:AUDNZD   Đô la Úc/Đô la New Zealand
Mua correction.
Bình luận:
Move BE
Đóng lệnh: dừng lỗ
Đóng lệnh: đạt mục tiêu
Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.