URIFX

@AUDNZD #ChannelUp => Tiếp tục tăng cao

Giá lên
FX:AUDNZD   Đô la Úc/Đô la New Zealand
hi all,

AUDNZD break channel xuống và đang có 1 wave mạnh đi lên. Mình có thể trade những wave nhỏ. Nếu có 1 wave pullback (hay correction) thì đợi wave impulse tiếp theo đi lên mà trade.

Regards,

URI .
Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.