OANDA:AUDNZD   Đô la Úc/Đô la New Zealand
giá test về đáy tạo mô dình hai đáy. hiện tại giá có thể tạo mô hình vai đầu vai. rồi test lại đáy. chờ tín hiệu buy tại klv đáy
Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.