tranhoang2th

AUDNZD: Chờ đợi tín hiệu mua lên

Giá lên
FX:AUDNZD   Đô la Úc/Đô la New Zealand
- Giá di chuyển bật mạnh từ dưới cắt lên EMA200 và RSI đạt 80
- Ta chờ giá hồi về với bản chất là cú hồi ( không phải giảm mạnh)
- Giá phá vỡ sóng hồi là vào lệnh được
SL: dưới đáy cũ
Tp: đỉnh củ hoặc xa hơn (fibo 1.618)
Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.