XuanTruong-xtm

Phân tích cặp AUDNZD h1

XuanTruong-xtm Cập nhật   
FX:AUDNZD   Đô la Úc/Đô la New Zealand
Phân tích cặp AUDNZD h1
Bình luận:
Sóng 2 của elliott không thỏa mãn điều kiện fibo nên ko kích hoạt sóng 3 nên không tham gia.
Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.