FX:AUDNZD   Đô la Úc/Đô la New Zealand
AUDNZD tiếp cận trendline tuần và Mô hình HeadnShoulder trên d1 đang chuẩn bị hình thành, Sell ngay tại bây giờ với SL lớn hoặc đợi mô hình phá vỡ neckline - đường cổ với sl dưới vai phải.

Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.