FX:AUDNZD   Đô la Úc/Đô la New Zealand
- Mô hình harmonic đã xác định
- Nếu nến xác nhận là nến xanh nằ trên vùng 1.08765 ta vào lệnh Buy
+ TP1: 1.08934, TP2: 1.09133
+ SL: 1.08500
Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.