lother

Ptich tuan 22 - 26/01 AUDNZD bắt đầu 1 sóng mới hay điều chỉnh

lother Updated   
FX:AUDNZD   Đô la Úc/Đô la New Zealand
Tuần này AUDNZD có thể xảy ra 2 kịch bản
1 : Hình thành 1 sóng chính 1-5 với lực lên rất mạnh
2 : Chỉ là sóng điều chỉnh XYZ
Bình luận:
Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.