TradingSignalsVN

Kịch bản giá giảm cho AUDNZD

Giá xuống
FX:AUDNZD   Đô la Úc/Đô la New Zealand
Dưới góc nhìn sóng Elliott trên đồ thị H4 cho #AUDNZD, kịch bản giá đã hoàn thành một sóng hiệu chỉnh zigzag giá tăng. Dự đoán giá bắt đầu hình thành sóng giảm giá tiếp theo.

Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.