URIFX

AUDNZD=> Mua một ít

Giá lên
OANDA:AUDNZD   Đô la Úc/Đô la New Zealand
Vùng giá tam giác = POC
Bình luận: chốt BE