URIFX

AUDNZD=> Mua một ít

Giá lên
URIFX Cập nhật   
OANDA:AUDNZD   Đô la Úc/Đô la New Zealand
Vùng giá tam giác = POC
Bình luận:
chốt BE
Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.