URIFX

@AUDNZD #EndingDiagnose => Buy pullback

Giá lên
URIFX Cập nhật   
FX:AUDNZD   Đô la Úc/Đô la New Zealand
Nếu cặp này pullback về vùng POC thì buy vào là tuyệt.
Bình luận:
Giao dịch đang hoạt động
Bình luận:
kg lẽ stop-loss :(
Đóng lệnh: dừng lỗ
Bình luận:
Đúng hài với lệnh này. Dính stoploss có tí tẹo. :D
Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.