OANDA:AUDNZD   Đô la Úc/Đô la New Zealand
LÝ DO VÀO LÊNH:
mở cửa buổi sáng nến giảm từ vùng cản và hiện tại có nến quay lên phủ định
bẫy giá

sl tp như hình

miễn trừ trách nhiệm
Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.