dinhchien

AUDNZD - giảm tiếp theo sóng Elliot và symmetry

Giá xuống
OANDA:AUDNZD   Đô la Úc/Đô la New Zealand
Dừng lỗ nếu break sóng 1 Elliot
TP1: wave 3 Elliot
TP2: wave 5 Elliot