anhnd1

AUDNZD - Bán trên H4

Giá xuống
FX:AUDNZD   Đô la Úc/Đô la New Zealand
Mục tiêu 1.04599
Dừng lỗ: 1.06008