anhnd1

AUDNZD - Bán trên H4

Giá xuống
FX:AUDNZD   Đô la Úc/Đô la New Zealand
Mục tiêu 1.04599
Dừng lỗ: 1.06008
Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.