anhnd1

AUDNZD - Double Top

Giá xuống
anhnd1 Cập nhật   
FX:AUDNZD   Đô la Úc/Đô la New Zealand
Trên H1 và H4 hình thành mô hình 2 đỉnh
D1 đang xu hướng giảm rất mạnh
TDI trên H1 đã cắt xuống với góc đẹp, H4 lực hồi đã yếu
Sell giá hiện tại với mục tiêu 1.05416
Stoploss: 1.06527
R/R = 1/3.5
Đóng lệnh: dừng lỗ
Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.