anhnd1

AUDNZD - Double Top

Giá xuống
FX:AUDNZD   Đô la Úc/Đô la New Zealand
Trên H1 và H4 hình thành mô hình 2 đỉnh
D1 đang xu hướng giảm rất mạnh
TDI trên H1 đã cắt xuống với góc đẹp, H4 lực hồi đã yếu
Sell giá hiện tại với mục tiêu 1.05416
Stoploss: 1.06527
R/R = 1/3.5
Đóng lệnh: dừng lỗ