dinhchien

AUDNZD - Giảm theo High Low Pivot & 2 EMAs 5/5/2023

Giá xuống
FX:AUDNZD   Đô la Úc/Đô la New Zealand
1- Xu hướng GIẢM khi Swing Low (1) có EMA 21 nằm dưới EMA 50.
2- Swing Low(2) tiếp tục có đỉnh vẫn nằm dưới Swing Low (1).
3- Mở lệnh Bán với dừng lỗ ở giá cao nhất (Swing high) nằm giữa Swing Low (1) và Swing Low (2) (Quy luật tìm điểm dừng lỗ).
a/ Di chuyển dừng lỗ khi có Swing Low(3), Swing Low(4)(5)... theo quy luật trên.
b/ Chờ Bán khi giá kiểm tra lại Swing Low gần nhất (có tỉ lệ phần thưởng lớn hơn thua lỗ).

Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.