FOREXCOM:AUDNZD   Đô la Úc/Đô la New Zealand
Buy limit chờ hoàn thành mô hình
Bình luận: Đã khớp lệnh