URIFX

AUDSGD, mua ngắn, ăn dài

Giá lên
URIFX Cập nhật   
OANDA:AUDSGD   AUD/SGD
R:R tốt là điều kiện lý tưởng để enter market. Chốt BE khi có chút it.
Bình luận:
Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.