URIFX

AUDSGD, mua ngắn, ăn dài

Giá lên
OANDA:AUDSGD   AUD/SGD
R:R tốt là điều kiện lý tưởng để enter market. Chốt BE khi có chút it.
Bình luận: