DuyCandles

AUDSGD thiết lập ES khung H4

OANDA:AUDSGD   AUD/SGD
AUDSGD xảy ra thiết lập ES với dấu hiện đi trong một vùng phạm vi giá đi ngang nén chặt. Rất biết ơn Anh Chị quan tâm.

Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.