UnknownUnicorn4548749

AUDSGD H4 RSI Phân kì

Giá xuống
OANDA:AUDSGD   AUD/SGD
RSI H4 phân kì + tín hiệu Price Action giảm, sell như hình
Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.