SonLe_Trader-It-Noi

MUA AUD/USD - Simple Price Action

Giá lên
SonLe_Trader-It-Noi Cập nhật   
OANDA:AUDUSD   Đô la Úc/Đô la Mỹ
- Xu Hướng: Tăng
- Động Lượng: Tăng
- Giá đã Pull Back và hình thành Small Pin Bar

=> MUA
Tỷ Lệ Risk / Reward : 1 / 2 hoặc
Gồng lãi nếu thị trường tốt
Giao dịch đang hoạt động:
Dời Giá Stoploss Lên Tại 0.6731
Giao dịch đang hoạt động:
Dời Giá Stoploss Lên Tại 0.6749 => Free Trade
Giao dịch đang hoạt động:
Dời Giá Stoploss Lên Tại 0.6753 => Free Trade
Giao dịch được đóng thủ công:
Giá Đã Chạm Stoploss Tại 0.6753
Kết quả: Lãi (+0.1R)
Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.