SonPriceAction

AUS200 mô hình giảm giá cần chú ý

Giá xuống
FOREXCOM:AUXAUD   Australia 200 CFD
Chỉ số chứng khoán Úc AUS 200 đang tạo mô hình nêm tăng mang ý nghĩa bearish trên khung daily, tôi sẽ canh bán xuống nếu mô hình này bị phá vỡ

Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.