BINANCE:AXSUSDT   AXS / TetherUS
D: mây đã chuyển đỏ
LS phá kênh giá, kênh giá phá mây hướng xuống
RSI phá trend chéo
H4: giá + LS nằm dưới mây
Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.