JoslynneL

21.09.22 AXS LONG

Giá lên
BINANCE:AXSUSDT   AXS / TetherUS
AXS H2 CH+ H1 CE H2 CH+
Đánh CE, kê lệnh vùng chưa mitigate
vn.tradingview.com/chart/B7XZQMSP/
Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.