theo dõi diễn biến theo hành vi giá lên
lấy giá cao nhất trướcc đó làm 100% rồi chia 2 cứ thế ta có các mốc 25-50-75-100...
theo hành vi giá lên quá khứ ta có giá lên 50-75% ta cho rằng tương lai giá sẽ x2 từ hành vi giá đó và ta có mốc tương lai 96$ x 2 từ quá khứ 75% đã đạt
cùng với các yếu tố kỹ năng khác: dòng tiền , ptkt, đánh giá chỉ số nền tảng của badger max cung: 21.000.000
và điều này là khả thi nên theo dõi.
13/3/2022
Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.