Bake đã về lại vùng Deman - nến rút chân mạnh tại vùng này
Nếu xác định hold thì cần đợi xác nhân thêm yếu tố đảo chiều tại khung H1 ( nến hay mô hình nến) với kì vọng tỉ lệ R:R>3.

Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.