binhnguyen4c

Vùng Mua Lý Tưởng

Giá lên
BINANCE:BAKEUSDT   BAKE / TetherUS
Bake đang hồi về vùng Fibo 1 ở mức giá 0,129 trên khung tuần, nếu phá qua mức này sẽ xác định 1 xu hướng tăng dài hạn.
Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.