MUNC

BAKE 1 góc nhìn cho trung hạn

MUNC Cập nhật   
BINANCE:BAKEUSDT   BAKE / TetherUS
Vùng mua hold cho trung hạn, in CZ - WE TRUST. Hàng này mua hold có thể mang đi stake nha ae
Bình luận:
Giá đã vào vùng mua và bật lên

Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.