BINANCE:BALUSDT.P   BAL / TetherUS PERPETUAL CONTRACT
12h có phân kỳ giảm.
Chờ tín hiệu phân kỳ 4h => sell
Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.