BINANCE:BALUSDT.P   BAL / TetherUS PERPETUAL CONTRACT
Trend giảm, chưa có phân kỳ. chờ tín hiệu sell
Chờ hồi trend ngoại biên hoặc hồi về trend chính
Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.