BINANCE:BALUSDT.P   BAL / TetherUS PERPETUAL CONTRACT
1h phân kỳ tăng tạo sóng hiệu chỉnh giảm cho trend giảm lớn 4h => Có thể buy ngắn và chờ sell lại.
Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.