Các con hệ thuộc Oracles đang được bơm giá, BAND làm oracles với cap bé volume 24h tốt tỉ lệ Vol/Cap = 0.37. Đồng thời chạy mô hình giá đẹp
Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.